Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. «ORΑΜΑΤΙ-ΖΩ» είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια μέσω της εξυπηρέτησης κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την παροχή υπηρεσιών και την παραγωγή προϊόντων, οι οποίες αποσκοπούν στην συμφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης και τη διαμόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων βασιζόμενων στη συλλογικότητα και την ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό.

Μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται επιδιώκεται η συμβολή στην ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού, η ανάπτυξη της κοινωνικής υπευθυνότητας και η προώθηση της ενεργής κοινωνικής δράσης.

Ειδικότερα, ο σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. πραγματώνεται με την άσκηση δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης οι οποίες:

 

 • α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος
 • β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα
 • γ) προωθούν την ισότητα των φύλων
 • δ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά
 • ε) προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών

Μέσα υλοποίησης

Ως μέσα/τρόποι υλοποίησης των ως άνω σκοπών της Κοιν.Σ.Επ., αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής:

1)  διοργάνωση επιστημονικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και κάθε άλλου είδους εκδηλώσεων, ομιλιών, παρουσιάσεων, διαλέξεων, ημερίδων, εσπερίδων, συνεδρίων, διαδικτυακών σεμιναρίων, προβολών, εκθέσεων, διαγωνισμών, τιμητικών εκδηλώσεων, εκδρομών και άλλων δραστηριοτήτων, έχουσες ως σκοπό την επαγρύπνηση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα δημόσιας υγείας, περιβάλλοντος και οικολογίας,

2) διοργάνωση ποικίλων παρεμβάσεων βασισμένων σε επιστημονικές ενδείξεις (evidence-based) σε σχολεία, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις, οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με θεματολογία που σχετίζεται με διάφορα κοινωνική ζητήματα.

3) την παροχή, δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως, ατομικών συνεδριών, ομαδικών συνεδριών, βιωματικών εργαστηρίων, εκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων σχετικών με την αυτοδιαχείριση, την αυτοεξέλιξη, την οικονομική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου,

4) τον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους ενασχολούμενους με τον πρωτογενή τομέα, αναφορικά με τις επαγγελματικές εκθέσεις, τα μέσα προστασίας, τις σύγχρονες προκλήσεις, την τεχνολογία για την αγροτική ανάπτυξη, την αύξηση της παραγωγής κλπ.,

5) την εκπόνηση και εισήγηση επιστημονικών μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων, προτάσεων, μέτρων σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τους καταστατικούς σκοπούς της,

6) την προβολή, αναπαραγωγή, προώθηση, διαφήμιση και εν γένει διάδοση των προϊόντων και υπηρεσιών της Κοιν.Σ.Επ. μέσω ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό περιοδικό, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και άλλων νόμιμων μέσων.

9) τη διοργάνωση και συμμετοχή σε διάφορα Διεθνή, Ευρωπαϊκά, εθνικά προγράμματα, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, αναπτυξιακά ή/και επιδοτούμενα, που έχουν σαν αντικείμενο την διάδοση της επιστημονικής γνώσης, πληροφορίας και εμπειρίας σε ποικίλες ομάδες ατόμων και

10) τη δημιουργία δικτύων και συμμετοχή σε δίκτυα, συμπράξεις και εταιρικά σχήματα καθώς και συνεργασία με φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση  άλλες οργανώσεις, άτομα και κοινότητες με κοινούς σκοπούς.

 

Σχετικές υπηρεσίες

Πιο συγκεκριμένα, η Κοιν.Σ.Επ.,  αναπτύσσει δραστηριότητες που αφορούν στα εξής:

 1. Την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας την βιώσιμη και αειφόρο τοπική ανάπτυξη, τα «πράσινα μπαλκόνια», την βιολογική γεωργία και φυσική καλλιέργεια και τη διατροφή που στηρίζεται στα ντόπια αγνά προϊόντα.
 2. Την μείωση της παραγωγής των απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση ή ανακύκλωση των προϊόντων.
 3. Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο: Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εργασίας των προϊόντων και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων. Ειδικότερα, οι κάθε είδους υπηρεσίες και η τιμολόγηση αυτών των υπηρεσιών με βάση κοινωνικά κριτήρια θα έχει ως στόχο το συλλογικό όφελος και την εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων όπως και στη διάδοση και ανάπτυξη της ιδέας της αλληλέγγυας οικονομίας. Με βάση τις αρχές αυτές η Κοιν.Σ.Επ. επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο δίκτυο, με πολλές και ποικίλες διασυνδέσεις ατόμων και θεματικών περιοχών, όσο γίνεται περισσότερο οριζόντιο, ώστε να αναδεικνύει την ανθρώπινη εργασία μέσα από τη συλλογικότητα, την αξιοπρέπεια και την ισοτιμία, απαλλαγμένη από κάθε είδους εκμετάλλευση, ώστε οι υπηρεσίες να φτάνουν στους πολίτες μαζί και με τα πρόσωπα και τον αγώνα των ανθρώπων που τις προσφέρουν και μάλιστα σε τιμές αξιοπρεπείς και συγχρόνως συμφέρουσες.
 4. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας: Η Κοιν.Σ.Επ. στοχεύει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευόμενων διαφόρων επιστημονικών κλάδων (ιατρική – υγεία, περιβαλλοντική υγεία, ψυχολογία, κοινωνική εργασία, διατροφολογία, γεωπονία, πληροφορική, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ κλπ.), μέσα από καινοτόμες διαδικασίες εκπαίδευσης, καθοδήγησης και δια βίου μάθησης.
 5. Το σχεδιασμό και τη διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή μορφής τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.
 6. Την προαγωγή και ενίσχυση της δημόσιας υγείας, μέσω της προώθησης της ορθής – υγιούς διατροφής, της άθλησης, της ποιότητας ζωής, της σημασίας της ψυχικής υγείας του ατόμου, της υγείας της μητέρας – παιδιού, των ατόμων της τρίτης ηλικίας και άλλων ευπαθών ομάδων, της πρόληψης/διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων κλπ..
 7. Την προώθηση της αυτοεξέλιξης και αυτοδιαχείρισης, της προσωπικής, επαγγελματικής και οικονομικής ανάπτυξης του ατόμου, αξιοποιώντας τεχνικές που ενισχύουν την ψυχική ανθεκτικότητα, τη θετική σκέψη, την αυτοπεποίθηση, τη διαχείριση άγχους/στρες, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την αποτελεσματική αυτοπαρουσίαση, την επικοινωνία, τη χρήση της γλώσσας του σώματος, την υγιή διαπραγμάτευση – επιρροή και την πειθώ, την επίλυση συγκρούσεων, το προσωπικό πλάνο δράσης, την στοχοθεσία του ατόμου, τη διαχείριση του χρόνου κλπ.